TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU VÀ SỰ DÂNG CAO NƯỚC BIẾN

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU VÀ SỰ DÂNG CAO NƯỚC BIẾN

 Tổng luận “TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU VÀ SỰ DÂNG CAO NƯỚC BIẾN” được biên soạn năm 2008 bởi Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Bài luận đã có những đánh giá về những tác động của Biến đổi khí hậu đến Việt Nam và đưa ra một số giải pháp cho vấn đề. Mục tiêu chính của bài là nhằm giúp các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu có cách nhìn bao quát hơn về nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu, từ đó đưa ra các quyết sách hợp lý nhằm thích ứng và đối phó với xu thế này.

Bài luận có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B59STFh7FsFzbVhDZmQ5YUxpSHc&authuser=0