QUẢN LÍ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

QUẢN LÍ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tập bài giảng “QUẢN LÍ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI” do ThS, NCS Võ Đình Long, ThS Nguyễn Văn Sơn thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Quản lí Môi trường, Trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh biên soạn năm 2008.

Tập bài giảng được sử dụng cho các sinh viên chuyên ngành môi trường, cung cấp những kiến thức cơ bản về “Quản lí chất thải rắn và chất thải nguy hại”, bao gồm những nội dung chính sau:

  1. Tìm hiểu về thành phần , tính chất của chất thải rắn và chất thải nguy hại;

  2. Hệ thống thu gom, tái chế và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại;

  3. Các cơ chế, công cụ pháp lý liên quan.

Bài giảng có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B59STFh7FsFzdlN4czB6WkxyS28&authuser=0