BIOTECHNOLOGY FOR WASTE AND WASTEWATER TREATMENT

BIOTECHNOLOGY FOR WASTE AND WASTEWATER TREATMENT” của tác giả Nicholas P. Cheremisinoff được NXB Noyes phát hành năm 1996 tại Hoa Kỳ.

Cuốn sách bao gồm những kiến thức tổng quan về lĩnh vực xử lý nước thải và chất thải nguy hại bằng phương pháp sinh học. Các công nghệ được mô tả trong tài liệu này liên quan đến quy trình xử lý thông thường và nghiên cứu tại thời điểm phát hành.

Cuốn sách được chia thành năm phần chính:

1. Công nghệ sinh học cho chất thải công nghiệp và đô thị;

2. Phân hủy sinh học chất thải nguy hại; 

3. Xử lý sinh học chất thải công nghiệp: vi khuẩn đột biến;

4. Nitrat hóa và khử nitơ trong công nghệ bùn khoan hoạt hóa; 

5. Tái tạo sinh học tại chỗ nguồn nước ngầm nhiễm bẩn.

 

Cuốn sách có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B59STFh7FsFzYjBDWm56ektZQTg&authuser=0