MỐI LIÊN HỆ GIỮA NGHÈO ĐÓI VÀ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Báo cáo “Mối liên hệ giữa nghèo đói và môi trường ở Việt Nam” là kết quả của nghiên cứu về mối liên hệ giữa nghèo đói và môi trường Việt Nam trong vòng 10 tháng, từ tháng 12/2006 đến tháng 11/2007 do Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Quốc tế (ICRAF), Chương trình khu vực Đông Nam Á cùng với Văn phòng tại Việt Nam chủ trì. Mục tiêu tổng thể của báo cáo là hiểu được kiến thức liên quan đến nghèo đói và môi trường tại Việt Nam, đặc biệt mức độ mối liên hệ giữa nghèo đói và môi trường đã được tìm hiểu ra sao, cả về mặt hàn lâm khoa học và trong môi trường chính sách. 

Báo cáo có thể được tải tại đây

https://drive.google.com/file/d/0B59STFh7FsFzNDNjS3ROcEY1Ync/view?usp=sharing