ENVIRONMENTAL & POLLUTION SCIENCE

Cuốn ENVIRONMENTAL & POLLUTION SCIENCE” xuất bản năm 2006 của các tác giả Ian L. Pepper, Charles P. Gerba, Mark L. Brusseau cung cấp những đánh giá thực tế và khách quan về ô nhiễm như là một sự đánh đổi cho một nền kinh tế hiện đại.

Cuốn sách tập trung vào:

  1. Thể liên tục của môi trường, cụ thể là đất, nước, và không khí, và được cô đọng lại bằng thuật ngữ " Khoa học môi trường";

  2. Các khía cạnh khoa học của sự ô nhiễm môi trường.

Cuốn sách được biên soạn cho các chuyên gia cũng như các sinh viên đại học để cung cấp một cơ sở khoa học mà dựa vào đó, các quyết định quản lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trường có thể được thực hiện.

Cuốn sách có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B59STFh7FsFzeTNBYjJEdDBuUEk&authuser=0