WASTEWATER ENGINEERING: TREATMENT AND REUSE

WASTEWATER ENGINEERING: TREATMENT AND REUSE” bản sửa đổi lần thứ 4 vào năm 2003 là một bản cập nhật toàn diện của McGraw-Hill về xử lý nước thải.

Cuốn sách mô tả các thay đổi công nghệ và pháp lý đã xảy ra trong 10 năm trước đó, bao gồm gần như toàn bộ các vấn đề về xử lý nước thải như: cải tiến kỹ thuật trong việc xác định các đặc tính của nước thải; phát triển những kiến thức nền tảng về quy trình được sử dụng để xử lý nước thải; thay đổi trong các quy định và sự phát triển của công nghệ mới đối với nước thải khử trùng và tái sử dụng và xử lý bùn (chất rắn sinh học)…

Bản sửa đổi này tập trung nhiều vào công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và nhấn mạnh khía cạnh tái sử dụng nước thải và chất rắn sinh học .

Cuốn sách có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B59STFh7FsFzRWwyVFlkdUFXdmc&authuser=0