Câu hỏi: Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Trả lời :

  • Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức tình nguyện hoạt động trong lĩnh vực môi trường có uy tín lớn nhất đối với thế hệ trẻ.

  • Sứ mệnh

Tạo ra một sân chơi cuốn hút và lành mạnh cho giới trẻ, thông qua các hoạt động truyền thông và thực tiễn về môi trường.

  • Giá trị cốt lõi

-  Xây dựng một đại gia đình xanh với các thành viên gắn bó, đoàn kết với nhau.

-  Đem lại giá trị cho các thành viên tham gia cộng đồng Go Green trước khi đem lại giá trị cho xã hội.

+ Giá trị cho mỗi cá nhân trong tập thể Go Green chính là các kỹ năng, kiến thức về môi trường và những trải nghiệm thực tế quý báu.

+ Giá trị cho xã hội là những tác động tích cực chuyển biến trong nhận thức và hành vi để bảo vệ môi trường sống.

-  Tư duy mở, sẵn sàng hợp tác với tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức muốn chung tay bảo vệ ngôi nhà chung trái đất.

Câu hỏi: Cơ cấu tổ chức

Trả lời :

Câu lạc bộ Go Green – Hành trình xanh gồm Chủ tịch và 3 Ban với các nhóm làm nhiệm vụ chuyên trách trong đó thành viên là các Tình nguyện viên.

 

Số lượng tình nguyện viên tham gia câu lạc bộ hoặc tham gia các Ban không hạn chế. Ngoài các nhiệm vụ/chức năng chuyên trách, tình nguyện viên trong các Ban vẫn tham gia các hoạt động chung của câu lạc bộ.